Zagadenje vazduha ozonskom rupom

U trenutnim trenucima u vazduhu, zagaðivaèi kao što su prašina, èvrste èestice i bilo šta mogu biti uznemirljivi za pluæa i mogu da izvedu alergijske reakcije u uspjehu prolazeæi kroz kožu.

U moæi industrijskih procesa kontaminacija se pretvara u supstancu kao prašina i èvrste èestice. Vazduh znaèajno osjetljivi jaki dijelovi i prašina mogu biti loše za zdravlje, u sistemu s kojim ih moramo odabrati prije nego što doðu do programa disanja.

Prvi izvori prašine ukljuèuju procese rezanja, brušenja i brušenja, kao i proizvodnju praha u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Tretiranje tkanina, hladnih materijala i jedinjenja i povezano je sa oslobaðanjem prašine i vlakana koja mogu otrovati pluæa i uzrokovati alergijske reakcije. U nekoj industriji koja je izložena primeni štetnih prašina, poželjno je imati ekstrakciju prašine ili sakupljaèe prašine napravljene zajedno sa EU ATEX direktivom. Odobrene kompanije imaju razlièite vrste sakupljaèa prašine, ruke za izvlaèenje i, dodatno, rješenja za èišæenje, usisavanje i filtriranje.

Eksplozivna prašina i potencijalno eksplozivna atmosfera mogu se pojaviti u rasporedu razlièitih radnih mjesta.

Zbog eksplozivne prašine koja izlazi iz veæine organskih materijala, sintetièki materijali i metali imaju eksplozivne osobine, moramo posvetiti dovoljno pažnje kako bi se izbjegle eksplozije prašine. Evropska zajednica je ugradila u dve direktive koje se nalaze u atmosferi eksplozivne i zapaljive prašine, nazivaju se ATEX direktivama.

Implementacija ove dve direktive rezultirala je efektima poboljšane zaštite od eksplozije - postalo je neophodno i drugi tehnièki i organizacioni rad. Upošljavajuæi najbolje struènjake u industrijskom dijelu filtracije vazduha, kompanije razvijaju zajednièke proizvode sa rezervacijom ATEX direktive koja je u skladu sa svim sigurnosnim standardima.

Obezbeðivanje saradnje sa kasnijim zahtevima državnih ili malih propisa je u nadležnosti poljskih trgovinskih organizacija i potrošaèa.