Procedura budgetaire eu

Direktiva ATEX u našem pravnom poretku uvedena je 28. jula 2003. godine. Koristi se za proizvode namenjene za rad u podruèjima u kojima postoji rizik od eksplozije. Ovi proizvodi moraju ispunjavati stroge zahteve ne samo za sigurnost, veæ i za zaštitu zdravlja. ATEX direktiva sadrži procedure ocjene usaglašenosti.

VarikosetteVarikosette Efikasan način za lepe i glatke noge bez varikoznih vena

Princip odredbi pomenutog normativnog akta, stepena zaštitnih mjera i još uvijek povezanih sa poslednjim, svi postupci procjene uglavnom su vezani za stanje prijetnje okolini u kojoj æe dati poslužitelj raditi.Direktiva ATEX postavlja stroge zahteve koje odreðeni proizvod mora ispuniti da bi se mogli staviti u potencijalno eksplozivne atmosfere. I koja je to zona? Prije svega, govorimo o rudnicima uglja, gdje postoji veliki rizik od eksplozije metana ili eksplozije uglja.

ATEX direktiva ima detaljnu podelu ureðaja u grupe. Dva su njih. U broju klase dobijaju se ureðaji koji se koriste u podzemnim rudnicima i na površinama koje mogu biti eksplozivni metan. Drugi dio se okreæe ureðajima koji su dodeljeni na stranim mestima i koji mogu biti izloženi eksplozivnoj atmosferi.

Ova Direktiva propisuje bitne zahtjeve za cijelu svih ureðaja u podruèjima potencijalno eksplozivnim metan / ugljene prašine. A èešæi sa važnim zahtjevima naæi u usklaðeni ugovora.

Treba zapamtiti da ureðaji usvojeni na položajima u blizini potencijalno eksplozivnih atmosfera treba oznaèiti CE oznakom. Identifikacijski broj prijavljenog tela treba vratiti iza oznake, koji treba da bude taèan, vidljiv, izdržljiv i èitljiv.

Obaveštavajuæe telo ispituje ceo kontrolni organizam ili pojedinaène kurseve u cilju obezbeðivanja saradnje sa važeæim propisima i oèekivanjima Direktive. Takoðe treba zapamtiti da æe od 20. aprila 2016. današnja direktiva biti zamenjena novom ATEX direktivom 2014/34 / EU.