Kompjuterski program gra ka

Od engleskog, planiranje resursa preduzeæa ne znaèi da se èudimo kako razmišljati o resursima preduzeæa. Erp sistem je onda oblik u kojem efektivno planiramo upravljanje ukupnim rezervama kompanije. Postoji i definicija u kojoj se kompjuterski sistemi koriste da podrže upravljanje brendom ili saradnju grupe koja saraðuje jedni s drugima u datoj kompaniji.

Optimizacija resursaOni to èine akumuliranjem informacija i omoguæavanjem implementacije funkcionisanja na prethodno prikupljenim informacijama. Ova podrška može reæi ljudima ili delovima nivoa upravljanja i pomoæi da se optimizuju resursi koji planiraju da iskoriste kompaniju i tekuæe procese. Postoji nekoliko vrsta ERP sistema koje ulazimo u grupu integrisanih informacionih sistema. Jedan od njih je modularni sistem, koji je postavljen iz zasebnih, ali kooperativnih aplikacija. Drugi je integrisani sistem zasnovan samo na jednoj informativnoj bazi i pojedinaènoj poslovnoj platformi u kojoj ne dolazi do razmjene podataka izmeðu modula.

Razvoj MRP sistemaSistemi za planiranje resursa u uredu nisu ništa novo u razvoju MRP II sistema. Baza podataka je piæe iz njihovih kljuènih komponenti. Moduli o kojima se radi obièno imaju sledeæe oblasti: prodaja, upravljanje odnosima sa muškarcima, nabavka, skladištenje, raèunovodstvo i finansije. Ove metode æe nam uvijek omoguæiti uvoðenje dozvola za kontakt za pojedinaène potrošaèe. Još jedan važan nedostatak ovih planova je da se korisnicima omoguæi sprovoðenje procesa planiranja, da se razgovara o moguænosti da se izvrše promene, kao što je procena alternativnih rešenja ili korekcija. Rešenja koja predlaže sistem predstavljaju, na primjer, promjenu velièine isporuèitelja. Trenutno, ERP sistemi sa omjerom koji se zove gornja i srednja polica imaju svoju vlastitu platformu za razvoj aplikacija.