Fiskalni tampae za raeunar

Šta je, naravno, ureðaj o finansijskom štampaèu i koja je taèna primena ove institucije? Pokušajmo da razmislimo o tome i da malo upoznamo ovu temu.

Uopšteno govoreæi, finansijski štampaè je pre svega jelo koje registruje prihode koji dolaze od maloprodaje. Ova registracija je, naravno, napravljena u svrhu poreskog obraèuna. Radi se o tzv porez na dohodak i PDV. Da bi fiskalni štampaè bio ukljuèen u set za pomenutu svrhu - u širokom skladu sa zakonom - mora biti homologovan na ovaj naèin.

Za razliku od blagajne, finansijski štampaè ne može raditi potpuno nezavisno. To zahteva vezu sa raèunarom. Rad ove organizacije je registracija, kao i ispis raèuna. Takoðe treba napomenuti da se fiskalni štampaè preklapa sa skladištem takozvanih kompjuterizovanih sistema prodaje. Na primjer, ovdje možemo spomenuti POS blagajne. Moramo se pobrinuti i za èinjenicu da za registraciju raèuna na fiskalnom štampaèu možemo koristiti bilo koji - u principu - kompjuterski program koji može vešto kontrolisati štampaè koristeæi RS-232 ili USB interfejs. Postoje i veliki koji programi koji koriste fiskalne štampaèe ne moraju biti homologirani. U meðuvremenu, komunikacijski protokol postoji na otvorenom. Njegovu popularnost možemo iskusiti na sajtovima proizvoðaèa štampaèa.

Podsjetimo da je svaki prodavac - èiji su raèuni bili izvrsniji od graniène vrijednosti koje je savjesno Ministarstvo financija definiralo - prisiljen na specifiènu registraciju maloprodaje i za to postoji fiskalna kasa ili fiskalni pisaè.

Bez sumnje, fiskalni štampaè štampa specifiène fiskalne raèune za korisnike. Meðutim, to nije sve. Zato što na kontrolnoj roli ih štampa i usmjerava (tj. Potvrde. Prosleðuju se za arhiviranje. Naravno, štampani fiskalni raèun bi trebao biti - isto isti odmah nakon prodaje - predan kupcu. Zauzvrat, kopije na kontrolnim rolnama treba da nosi sam prodavac. To je otprilike pet godina. Istovremeno, treba zapamtiti i drugu èinjenicu: od nekoliko godina moguæe je zadržati kopiju štampanih dokumenata na njenom elektronskom licu. Ubrzo nakon svakog dana prodaje, korisnik je dužan izvršiti tzv dnevni izvještaj - fiskalni.