Citati o razvoju tehnologije

Veoma veliki porast tehnologije znaèio je da današnje blagajne imaju mnogo razlièitih funkcija koje ne samo da ulaze u evidenciju prodaje, veæ i olakšavaju upravljanje jedinicom, èak poboljšavaju usluge kupcima, skraæuju vrijeme potrebno za inventar, omoguæuju potpunu kontrolu rada blagajnika, kao i kontrolu inventar.

Novitus-ove blagajne odlikuju se visokom funkcionalnošæu, mogu i saraðuju sa bilo kojim brojem ureðaja, na koje se možemo povezati, na primjer, kompjuter, èitaè barkoda, èitaè magnetnih kartica i èitaè èip kartica, terminal za platne kartice ili elektronska vaga. Jednom reèju, današnje blagajne idu do trenutka delikatnijih elektronskih ureðaja od onih od pre nekoliko godina, a raèunaju i veoma složenu konstrukciju.

Koje smo vrste blagajne? Blagajne obièno raèunamo u dvije grupe - elektronske blagajne blagajne u kratkom, ECR i elektronske blagajne POS, takoðer poznate kao raèunalne blagajne. Ova dva tipa blagajne imaju nešto od svojih moguænosti, što je derivat njihovih tehnièkih parametara. Jednostavno reèeno, ERC-ovi imaju veoma ogranièene moguænosti proširenja i organizacije u odnosu na POS blagajne i predstavljaju se sa ogranièenom memorijom i uèitavaju se sa specifiènim softverom. RAM memorija, koja je neophodna za ERC registarske kase, ima kapacitet od 1 do 8 MG, a nakon nekoliko godina upotrebe, sada je nevažna i sa kojom je lako saraðivati. Postoji još jedna interesantna razlika - iako imamo moguænost da povežemo druge periferne ureðaje sa ERC kasom, ukljuèujuæi i raèunar, nije moguæe izvršiti prodaju iz perioda raèunarskog programa - za to nam je potrebna usluga blagajnika.

Titan gel

Meðu kasama ERC-a razlikujemo:- prenosne registarske kase - sa malim nivoima i sa malim opsegom funkcija. Postoje, dakle, jela namijenjena, izmeðu ostalog, za one kupce koji rade raèune, èiji se sadržaj ponavlja.- jednokratne blagajne - one mogu biti mnogo manje od mobilnih blagajni, možete ih povezati sa skalom, kompjuterom, i dodatno èitaèem kodova iu ovoj tehnici malo poboljšati njihovu konfiguraciju.- sistemske blagajne - su oprema veæih preduzeæa, u kojima ima mnogo blagajni.

POS blagajne - su tehnološki napredna grupa ureðaja za snimanje. Naravno, trebalo bi ih nazvati kompjuterima, koji su prilagoðeni za evidentiranje prometa, i realizaciju nekoliko drugih funkcija, koje su povezane sa skladištenjem robe i njihovom prodajom.